เอกสารจำเป็น

เอกสารสำหรับรถใหม่ (ป้ายแดง)

 1. ให้รับเอกสารได้ที่กรมการขนส่งทางบก เป็นชุดสำหรับการโอนสิทธิโดยในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ไปรับได้ที่กรมการขนส่งทางบกเขต จตุจักร
 2. ชุดโอนกรรมสิทธิ จะเป็นหนังสือการโอนกรรมสิทธิเลขหมายในทะเบียนที่คุณได้ทำการซื้อกับทางเรา ให้ทำการลงลายมือชื่อในช่องผู้รับโอนกรรมสิทธิเลขทะเบียน
 3. นำส่งเอกสารที่ได้ตามข้างต้น พร้อมหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าขของรถ พร้อมลงลายมือชื่อ สำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย ให้กับทางศูนย์รถ หรือตัวแทนจำหน่ายรถ เพื่อที่จะให้ดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้อง

เอกสารสำหรับรถเก่า (รถที่มีทะเบียนเดิมอยู่แล้ว)

*** สำหรับรถที่ยังติดไฟแนนซ์อยู่ ให้เตรียมเอกสารดังนี้

 1. ให้รับเอกสารได้ที่กรมการขนส่งทางบก เป็นชุดสำหรับการโอนสิทธิโดยในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ไปรับได้ที่กรมการขนส่งทางบกเขต จตุจักร
 2. สมุดเล่มทะเบียนตัวจริง ซึ่งต้องติดต่อไปทางไฟแนนซ์เพื่อขอให้ส่งสมุดเล่มทะเบียนมาดำเนินการเปลี่ยนเลขทะเบียน
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครองรถ ลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน ลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
 5. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่ให้ทางเราดำเนินการให้ จำนวน 2 ชุด

*** สำหรับรถที่ไม่ติดไฟแนนซ์ ให้เตรียมเอกสารดังนี้

 1. ให้รับเอกสารได้ที่กรมการขนส่งทางบก เป็นชุดสำหรับการโอนสิทธิโดยในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ไปรับได้ที่กรมการขนส่งทางบกเขต จตุจักร
 2. สมุดเล่มทะเบียนตัวจริง
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครองรถ ลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน ลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
 5. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่ให้ทางเราดำเนินการให้ จำนวน 2 ชุด

 

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อจดทะเบียนรถ

รถใหม่ป้ายแดง

 1. นัดรับเอกสาร(ชุดโอน)ได้ที่กรมการขนส่งทางบกจัตุจักร
 2. หนังสือรับรองการโอนสิทธิ์หมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ (ลงลายมือชื่อในช่องผู้รับโอนสิทธิ)
 3. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้อง)
 4. นำเอกสารทั้งชุดจากเราส่งโชว์รูมรถยนต์ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนต่อไป ( ทะเบียนรถสามารถออกเลขได้ทันที,และท่านสามารถเก็บไว้ได้นาน 3 ปี )

รถมีทะเบียนเดิมอยู่แล้ว

***กรณีรถติดไฟแนนซ์

 1. ผู้เช่าซื้อติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อขอเบิกเล่มทะเบียนรถมาเพื่อดำเนินการเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์
 2. ใช้สมุดเล่มทะเบียนรถยนต์ฉบับจริง
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครองพร้อมเซ็นรับรองสำเนา ถูกต้องจำนวน 2 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครองพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 2 ชุด
 5. หนังสือมอบอำนาจ 2 ชุด (เซ็นชื่อผู้มอบอำนาจ)
 6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รวมค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

*** กรณีที่เป็นเล่มไม่ติดไฟแนนซ์

 1. ใช้สมุดเล่มทะเบียนรถยนต์ฉบับจริง
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 2 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครองพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 2 ชุด
 4. หนังสือมอบอำนาจ 2 ชุด (เซ็นชื่อผู้มอบอำนาจ)
 5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รวมค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
ขายป้ายทะเบียน, ขายทะเบียนประมูล